Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Bra att veta

Inför visning och fotografering

I detta dokument får du tips inför fotografering och visning.

Energideklaration – Vad och varför?

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration.

Deklarationen ska göras innan försäljning. 

Hur du mäter din bostad?

Är din bostad större eller mindre än vad du tror. Bästa sättet är att mäta sin bostad. Antingen låter man göra en uppmätning av en certifierad konsult, och får då också ett protokoll av detta. Vill man göra det själv finns det regler för hur en sådan uppmätning ska gå till. Se bifogad länk till Skatteverkets pdf.

Budgivning

Reglerna för budgivning i samband med bostadsköp varierar mellan olika mäklarföretag och för enskilda objekt, eftersom det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer regelverket. Säljaren har också möjlighet att när som helst under själva budgivningen ändra formerna eller helt enkelt avbryta eller avsluta budgivningen. Med andra ord säljaren håller i taktpinnen. 

När det gäller fastigheter och bostadsrätter finns det ett skriftligt formkrav som kommer av att Jordabalken och Bostadsrättslagen föreskriver det. Det innebär att fram till dess att både köpare och säljare har skrivit under ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal är affären helt öppen och ingen av parterna är juridiskt sett bundna till sin muntliga överenskommelse.

Av det följer att fastighetsmäklaren är skyldig att framföra alla eventuella nya spekulanter och bud till säljaren. I det fall att det kommer in en ny intressent eller nytt bud är det säljaren som sen bestämmer hur han eller hon vill gå vidare.

Det är alltid säljaren som bestämmer till vem man vill sälja, när man gör det och till vilket pris man gör det. Du har köpt nytt boende först när båda parter undertecknat en köpehandling och eventuella villkor för köpets fullbordan och bestånd uppfyllts.

Mer information om detta kan du läsa i bifogade pdf.

Undersökningsplikt

Undersökningsplikt 

Köparen bör noga undersöka fastigheten/bostadsrätten före köpet. Alternativt kan undersökningen ske efter köpet med stöd av en s.k. besiktningsklausul i köpekontraktet. Utgångspunkten är att undersökningsplikten omfattar allt det som en normalkunnig hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. 

 

Boarea

Uppgift angående boarean kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 

Fast och lös egendom – vad är vilket?

Ibland kan det vara klurigt att veta vad som ska ingå och inte ingå i ett bostadsköp. Bifogar information gällande detta.

Vad innebär Tomträtt

Tomträtt är en form av nyttjanderätt i fast egendom. 

Tomträttshavaren har rätt att nyttja fastigheten på i princip samma sätt som ägare av fastighet mot en skyldighet att betala ersättning i form av årlig avgäld. Tomträttshavaren kan fritt överlåta tomträtten, belåna och hyra ut den. 

Avgälden framräknas av att man tar 65% av (det gällande) taxeringsvärdet (endast markens taxeringsvärde). Detta värde tar man sedan 3% av och det blir den avgäld man får betala per år så länge avtalsperioden gäller (vanligtvis 10 år). Avgälden förändras inte under avtalsperioden, utan ligger fast.

Tomträttsavgälden är avdragsgill som ett banklån, dvs avdragsgill med 30%. Önskar man köpa ut tomten kan detta göras med idag gällande regler:

Som tomträttshavare till småhustomt har du möjlighet att friköpa din tomträtt. Friköpspriset är för närvarande 65 procent av gällande marktaxeringsvärde (nya taxeringsvärden fr.o.m. 2015) eller avgäldsunderlaget – den årliga avgälden dividerad med 0,06 – om detta friköpspris är högre. Friköpspriset får heller aldrig bli lägre än 2008-års marktaxeringsvärde. OBS att alltid undersöka detta vid tiden så att inga regler ändrats.

Oftast är priset på fastigheten värderad utifrån att det är en tomträtt. Detta innebär att om man ska låna pengar till fastigheten får man möjlighet att köpa sitt hus till en lite lägre kostnad, med möjlighet att köpa ut tomten vid ett senare tillfälle. De 3% man får i avgäld är avdragsgilla och kan liktydas med att man skulle belånat samma summa av banken.

Tänker man sig att bo kvar länge kan det löna sig att köpa ut tomten, men välj då att köpa ut den i brytpunkten innan taxeringsvärdet höjs (vilket det oftast gör, och då vart tredje år; 2015, 2018, 2021…)

Kommunen får med stöd av plan- och bygglagen, under vissa förutsättningar, besluta anläggande och förbättring av allmänna platser, t ex gator, vilket ska betalas av fastighetsägarna.

Gatukostnader kan kommunerna däremot inte utkräva av tomträttshavare.

Regler om tomträtter finns intagna i 13 kap Jordabalken.

 

ROT-avdrag – Hur funkar det?

I bifogad pdf kan du läsa mer om ROT-avdrag. Du kan även följa länken här till Skatteverket.

Sidotjänster

Sidotjänster 

Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster, så länge dessa inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är obetydlig. Fastighetsmäklaren ska innan avtal ingås, informera säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den ersättning denne får för dessa. 

Försäljning av bostad – Skatteregler

När man gjort en försäljning av sin bostad ska denna deklareras i nästkommande deklaration genom inlämning av en bilaga kallad K5 eller K6. Följ länken till info gällande detta.