Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

GDPR

Information om behandling av personuppgifter. Allmänt om registrering och behandling:

Mäkleriet på Näset ABB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grund-läggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av person-uppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress. 

Ändamål med behandling av personuppgifter: För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Mäkleriet på Näset AB lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Direktmarknadsföring
Ändamål: Administration av förmedling
Ändamål: Utförande av mäklaruppdraget t.ex. information för bostaden t.ex. bilder
Ändamål: Åtgärder för att förhindra penningtvätt
Ändamål: Bokföringsändamål t.ex. fakturor

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke

Laglig grund: Intresseavvägning

Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick

Gallringstid: Tre månader från tillträde för köpare. Ett år för säljare.

Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt förmedlingsuppdrag

Behandlingsaktivitet: Lagring

Gallringstid: Tio år enligt allmän preskriptionstid

Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra skyldighet enligt förmedlingsuppdrag

Behandlingsaktivitet: Lagring

Gallringstid: Ett år från att mäklarens uppdrag för säljaren har fullgjorts

Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse

Behandlingsaktivitet: Lagring

Gallringstid: Fem år enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Laglig grund: Då behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelse

Behandlingsaktivitet: Lagring

Gallringstid: Sju år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutas

Mäkleriet på Näset AB Telefon: 0709-901249 Org.nr: 556810-0415

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Mäkleriet på Näset AB (org.nr 556810-0415) med adress Steffensvägen 36C, 236 38 Höllviken,

Tel: 0709-901249, e-post: christin@maklerietpanaset.se, webb: www.maklerietpanaset.se).